แนะนำหลักสูตรการสู่การเป็นผู้สร้างสาวก

 

สู่การเป็นผู้สร้างสาวก การเตรียมผู้สร้างสาวกนี้เป็นกระบวนการ เพื่อดูแล ผู้เชื่อและสมาชิกใหม่เป็น การส่วนตัวที่จะส่งผลดีต่อ คริสตจักรเป็นอย่างมาก สู่การเป็นผู้สร้างสาวกได้รวมคำสอนกลุ่มย่อยด้วยกับการ ฝึกฝนแบบส่วนตัวที่จะทำาให้เกิดการเพิ่มพูน ผู้สร้างสาวกฝ่ายวิญญาณรุ่นใหม่อย่างประสบความสำเร็จ

 

ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าสู่การเป็นผู้สร้างสาวกเป็นการออกแบบอย่างเจาะจงที่จะเตรียมสมาชิกที่เติบโต ซึ่งไม่ใช่ผู้เชื่อใหม่ให้กลายเป็นผู้สร้างสาวก หลังจากจบหลักสูตร 2 ภาคการเรียนแล้วผู้สร้างสาวกของท่าน ถูกเตรียมให้สามารถที่จะพาผู้เชื่อหรือสมาชิกใหม่ให้ผ่าน7คาบเรียนโดยใช้เวลาแบบส่วนตัวจากคู่มือ สู่ความชื่นชมยินดี และ 11 คาบเรียน คู่มือสู่การเติบโต

 

สู่การเป็นผู้สร้างสาวก เป็นภาระกิจที่จะช่วยคริสตจักรเตรียมกลุ่มผู้สร้างสาวกที่จะเป็นเพื่อนเป็นส่วนตัวกับผู้เชื่อและสมาชิกใหม่ ทักษะการรับใช้ที่ต้องการเพื่อเขาเหล่านั้นจะสนุกกับการเติบโตและการทวีคูณฝ่ายวิญญาณไปตลอดชีวิต

สู่การเป็นผู้สร้างสาวกใน 2 ภาคการเรียน-

เพื่อจะช่วยให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้สร้างสาวก ผู้เรียนทุกคนต้องจบทั้งสองหลักสูตรสู่การเป็นผู้สร้างสาวก ภาคเรียนที่1 และ2 กระบวนการคือ

ภาคการเรียนที่1

ประกอบด้วยการสอนในกลุ่มย่อย 12 สัปดาห์โดยใช้คู่มือสู่การเป็นผู้สร้างสาวก ร่วมกับการสร้างสาวกแบบส่วนตัวจากคู่มือสู่ความชื่นชมยินดี 7 สัปดาห์

 

จากบทสรุปของสู่การเป็นผู้สร้างสาวกคาบเรียนที่4 ผู้เรียนทุกคนยังคงพบปะกันทุกสัปดาห์ในกลุ่ม สำหรับการสอนต่อไป  แต่จะมีการจับคู่กับเพื่อนในชั้นเรียน (ผู้ชายกับผู้ชายและผู้หญิงกับผู้หญิง) และมีการใช้เวลากันหนึ่งต่อหนึ่งสำหรับการฝึกจากคู่มือสู่ความชื่นชมยินดี ในระหว่างสัปดาห์ การใช้เวลาแบบนี้สามารถทำได้เช่น ตอนช่วงพักเที่ยง ช่วงว่างต่างๆหลังเลิกงานเป็นต้น ตามสถานที่ต่างๆ โดยทั่วไปใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.ในแต่ละครั้งของคาบเรียน

 11

 

 

 

 

 

 

 

ในภาคเรียนที่2

ประกอบด้วย การสอนในกลุ่มย่อย 12 สัปดาห์โดยใช้คู่มือสู่การเป็นผู้สร้างสาวก 2 ที่อ้างอิงจากหนังสือ มาสเตอร์แปลน อ๊อฟ อิเวนจิลิสซึม โดยใช้ร่วมกับคู่มือการสร้างแบบหนึ่งต่อหนึ่งสู่การเติบโต

ส่วนบทสรุปของคาบเรียนแรกในกลุ่มย่อย สู่การเป็นผู้สร้างสาวก 2 ผู้เรียนทุกคนจะยังคงเรียนใน กลุ่มย่อยและยังคงใช้เวลาหนึ่งต่อหนึ่งต่อไป เพื่อการฝึกหัดจากคู่มือสู่การเติบโตในระหว่างสัปดาห์

 22

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาคู่มือต่างๆ

คู่มือผู้นำ(ผู้สอน)สู่การเป็นผู้สร้างสาวก เป็นคู่มือ 12 คาบเรียนกลุ่มย่อยที่ใช้โดยผู้นำกลุ่มย่อยที่จะฝึก สมาชิกคริสตจักรที่เติบโตให้เป็นผู้สร้างสาวก

คู่มือผู้เรียนสู่การเป็นผู้สร้างสาวก เป็นคู่มือ 12 คาบเรียนกลุ่มย่อยที่ใช้โดยสมาชิกคริสตจักรที่เติบโต เพื่อรับการฝึกให้กลายเป็นผู้สร้างสาวก

คู่มือผู้สร้างสาวกสู่ความชื่นชมยินดี เป็นคู่มือที่ผู้สร้างสาวกจะใช้ในการสร้างผู้เชื่อหรือสมาชิกใหม่ของคริสตจักรแบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างสัปดาห์ ตลอด7คาบเรียน เพื่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณ

คู่มือทิโมธีสู่ความชื่นชมยินดี เป็นคู่มือที่ผู้เชื่อใหม่หรือสมาชิกใหม่ของคริสตจักรใช้รับการสร้างจากผู้สร้างสาวกแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ตลอด7คาบเรียน เพื่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณ

สมุดบันทึกพระพร เป็นสมุดที่ใช้ทั่วโลกมากกว่า 2  ล้านเล่ม เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คริสเตียน มีประสบการณ์การเฝ้าเดี่ยวที่มี ประสิทธิภาพอย่างคงเส้นคงวา การบันทึกคำาเทศน์ การพัฒนาการ บันทึกคำาอธิษฐานและการท่องพระวจนะ

บันไดสู่สันติสุข เป็นใบปลิวที่นำาเสนอการเป็นแบ่งปันพระกิตติคุณโดยการใช้ข้อพระคัมภีร์และภาพประกอบตัวอย่าง สะพานซึ่งจัดพิมพ์โดยองค์การประกาศของบิลลี่ แกรแฮม