BDM_LG_Cover_Thai 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำ คู่มือผู้นำสู่การเป็นผู้สร้างสาวก

เป็นคู่มือ12คาบเรียนกลุ่มย่อยที่ใช้โดยผู้นำกลุ่มย่อยที่จะฝึกสมาชิกคริสตจักรที่เติบโตให้เป็นผู้สร้างสาวก

 

เนื้อหาหลักสูตร สู่การเป็นผู้สร้างสาวก คู่มือผู้นำ

คาบเรียนที่หนึ่ง – การสร้างสาวก: ภาพรวม

คาบเรียนที่สอง – เลือกที่จะเป็นคนใช้การได้

คาบเรียนที่สาม – ทำไมต้องสร้างสาวก?

คาบเรียนที่สี่ – วิธีสร้างสาวก

คาบเรียนที่ห้า – เรียนรู้วิธีฟังพระเจ้า

คาบเรียนที่หก – การอ่านพระวจนะ

คาบเรียนที่เจ็ด – การศึกษาพระวจนะ

คาบเรียนที่แปด – การท่องจำ ใคร่ครวญภาวนา และประยุกต์ใช้พระวจนะ

คาบเรียนที่เก้า – วิธีการสร้างสาวกของพระเยซู

คาบเรียนที่สิบ – การสร้างสาวกในคริสตจักรยุคแรก

คาบเรียนที่สิบเอ็ด – การสร้างสาวกค่อย ๆ ถดถอยในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา

คาบเรียนที่สิบสอง – พลังที่พิสูจน์แล้วของการทวีคูณ

ฝ่ายจิตวิญญาณแบบพระคัมภีร์ใหม่

ตัวอย่างและการขยายความสำหรับทุกคาบเรียน

นิมิตการทวีคูณฝ่ายจิตวิญญาณ

การสร้างสาวกและคริสตจักร

ส่วนอุปกรณ์

 

BDM_SG_Cover_in_Thai 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำ คู่มือผู้เรียนสู่การเป็นผู้สร้างสาวก

เป็นคู่มือ 12 คาบเรียนกลุ่มย่อยที่ใช้โดยสมาชิกคริสตจักรที่เติบโตเพื่อรับการฝึกให้กลายเป็นผู้สร้างสาวก

 

คาบเรียนที่หนึ่ง การสร้างสาวก: ภาพรวม

คาบเรียนที่สอง เลือกที่จะเป็นคนใช้การได้

คาบเรียนที่สาม ทำไมต้องสร้างสาวก?

คาบเรียนที่สี่ วิธีสร้างสาวก

คาบเรียนที่ห้า  เรียนรู้วิธีฟังพระเจ้า

คาบเรียนที่หก  การอ่านพระวจนะ

คาบเรียนที่เจ็ด  การศึกษาพระวจนะ

คาบเรียนที่แปด การท่องจำ ใคร่ครวญภาวนา และประยุกต์ใช้พระวจนะ

คาบเรียนที่เก้า  วิธีการสร้างสาวกของพระเยซู

คาบเรียนที่สิบ การสร้างสาวกในคริสตจักรยุคแรก

คาบเรียนที่สิบเอ็ด การสร้างสาวกค่อย ๆ ถดถอยในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา

คาบเรียนที่สิบสอง พลังที่พิสูจน์แล้วของการทวีคูณฝ่ายจิตวิญญาณแบบพระคัมภีร์ใหม่

นิมิตการทวีคูณฝ่ายจิตวิญญาณ

การสร้างสาวกและคริสตจักร

ส่วนอุปกรณ์