พันธกิจของคุณในฐานะผู้สร้างสาวก

 

ก. ในฐานะผู้สร้างสาวก คุณจะแสดงให้เห็นหนทางสู่การเติบโตส่วนตัว โดยการเป็นแบบอย่างเรื่องวินัยฝ่ายจิตวิญญาณต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

1. การเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

2. การอธิษฐานประจำวัน

3. การจดบันทึกคำเทศนา

4. การท่องจำข้อพระคัมภีร์

5. การประกาศที่เป็นวิถีชีวิตตามธรรมชาติ

 

ข. เนื่องจากคุณจะฝึกทิโมธีของคุณโดยการเป็นแบบอย่าง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะแสดงให้เขาเห็นคุณค่าของการใช้ สมุดบันทึกฝ่ายจิตวิญญาณ


ค. ดูให้แน่ใจว่าทิโมธีของคุณมีพระคัมภีร์ฉบับแปลที่ทันสมัย พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานและอมตธรรมร่วมสมัยเป็นฉบับที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้เชื่อใหม่ พระคัมภีร์แบบขอบกระดาษกว้างก็เป็นประโยชน์เช่นกัน เพราะเขาจะสามารถจดบันทึกความเข้าใจเพิ่มเติมที่ได้รับระหว่างศึกษาพระคัมภีร์ลงไปได้


ง. ระหว่างสอนบทเรียน สู่ความชื่นชมยินดี วัตถุประสงค์หลักของคุณคือการวางรากฐานสำหรับพัฒนาการฝ่ายจิตวิญญาณระยะยาวของทิโมธีที่คุณดูแล บทเรียน สู่ความชื่นชมยินดี สอนการเฝ้าเดี่ยวประจำวันในฐานะวิธีการหลักในการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ บทเรียน สู่การเติบโต (ขั้นต่อไปหลังจาก สู่ความชื่นชมยินดี) จะสอนการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเอง การอธิษฐาน และการเป็นพยานส่วนตัว ภารกิจของคุณคือการช่วยเหลือทิโมธีในขณะที่เขาสร้างความเชื่อมั่นของตัวเองเกี่ยวกับวินัยอันมีค่าต่าง ๆ ที่เขาได้รับการสอน ความเชื่อมั่นส่วนตัวของเขาจะทำให้เขามีแรงจูงใจที่จำเป็นสำหรับการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ และด้วยเหตุนี้ อิทธิพลทางบวกของการฝึกอบรมนี้จะอยู่กับเขาไปอีกนานหลังจากการพบปะระหว่างคุณกับเขาเสร็จสิ้นไปแล้ว


จ. หลีกเลี่ยงการขอให้ทิโมธีเพียงแต่ทำการบ้าน ให้คุณหนุนใจให้เขาค้นหาจุดมุ่งหมายฝ่ายจิตวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง และชี้ให้เห็นว่า ความเข้าใจ บวกกับ การประยุกต์ใช้ จะก่อให้เกิดความมีชีวิตชีวาฝ่ายจิตวิญญาณ

 

วัตถุประสงค์ฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ:

 ก. ช่วยทิโมธีพัฒนากระบวนการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณระยะยาว ซึ่งจะดำเนินต่อไปอีกนานหลังจากการพบปะกับคุณเสร็จสิ้นไปแล้ว

 ข. นำทิโมธีในการสร้างความเชื่อมั่นส่วนตัวที่หนักแน่นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้า

 ค. จัดเตรียมรากฐานพระคัมภีร์สำหรับทิโมธีเพื่อการพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณในอนาคต

 ง. หนุนใจทิโมธีให้บอกเล่าเรื่องความเชื่อศรัทธาและความเชื่อมั่นของเขาแก่คนอื่น

 

เมื่อคุณเริ่มต้น:

 ก. แสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทิโมธีกับพระคริสต์

 ข. เดินหน้าไปในอัตราที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและน่าเพลิดเพลิน

 ค. ไวต่อความต้องการส่วนตัวของเขา และหาโอกาสใช้เวลาด้วยกันแบบไม่เป็นทางการ

 ง. พยายามสนับสนุนจิตวิญญาณแห่งการทำงานเป็นทีม โดยการเน้นย้ำว่าคุณทั้งสองคนจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้นเมื่อคุณมาพบกัน

 

หัวข้อที่จะพูดถึงในบทเรียนสู่ความชื่นชมยินดีได้แก่:

หัวข้อที่จะพูดถึงในบทเรียนสู่ความชื่นชมยินดีได้แก่:
•  การรับความมั่นใจในความรอด
•  ความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในคริสตจักรท้องถิ่น
•  ความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์เล็กๆ
•  วิธีเฝ้าเดี่ยวทุกวันอย่างมีความหมาย
•  วิธีจดบันทึกคำเทศนาเพื่อเพิ่มพูนการจดจำและเพื่อจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ
•  วิธีค้นพบความเข้าใจจากพระวจนะของพระเจ้าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
•  วิธีท่องจำข้อพระคัมภีร์   
•  วิธีใคร่ครวญภาวนาพระวจนะของพระเจ้า
•  ภาพรวมของการอธิษฐานห้าแง่มุมได้แก่การยกย่องการสารภาพการขอบพระคุณการวิงวอนและการทูลขอ
•  ความสำคัญของลักษณะนิสัยแบบคริสเตียน
•  การพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อรับกำลังในการดำเนินชีวิตคริสเตียน
•  พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
•  การจัดการเวลา
•  การปรนนิบัติรับใช้คนอื่น
•  การตัดสินใจอย่างฉลาด
•  การหลีกเลี่ยง“ช่วงเวลาแห้งแล้ง”
•  การเติบโตเกิดขึ้นอย่างช้าๆ
•  การป้องกันความคิด
•  การให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อน
•  วิธีให้หนังสือประกาศแก่คนไม่เป็นคริสเตียน
•  วิธีเล่าพระกิตติคุณแก่คนในครอบครัว
•  จุดมุ่งหมายของการสร้างสาวก
•  การจัดการกับความสงสัย
•  การจัดการกับความรู้สึกผิดที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง
•  การมี“หูที่จะฟัง”พร้อมกับมีความตั้งใจไว้ก่อนแล้วที่จะเชื่อฟังพระเจ้า
•  ถ้าความรอดเป็นของขวัญจากพระเจ้าแล้วความรับผิดชอบของฉันคืออะไร?
•  เกิดอะไรขึ้นถ้าฉันทำบาป?
•  ฉันจะเริ่มรับใช้พระเจ้าในเรื่องเล็กๆน้อยๆได้อย่างไร?
•  ฉันจะจัดการกับการทดลองอย่างไร?
•  มีหลุมพรางอะไรบ้างที่ฉันควรระวัง?
•  การเป็นแสงสว่างในความมืด
•  ความลึกซึ้งแห่งความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา
•  ข้อแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์กับการสามัคคีธรรมระหว่างเรากับพระเจ้า
•  ไม่มี“สาวกลับๆ”
•  การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เป็นกระบวนการระยะยาว
•  ความสำคัญของการพักผ่อนให้เพียงพอ
•  ความสำคัญของการรับการบำรุงเลี้ยงจากพระวจนะของพระเจ้าให้มากเพียงพอ
•  ความเคารพยำเกรงพระวจนะของพระเจ้า
•  วินัยเพื่อจุดมุ่งหมายในทางของพระเจ้า

สู่การเติบโต

ประสบการณ์ได้แสดงให้เห็นว่าคนที่เริ่มเรียนบทเรียนสู่ความชื่นชมยินดีจะมี
เปอร์เซนต์สูงที่จะต้องการดำเนินความสัมพันธ์ในการสร้างสาวกต่อไปเมื่อคำนึงถึงเรื่อง
นี้เราจึงขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ประสานงานของคุณเพื่อขอฝึกอบรมผู้สร้างสาวกด้วย
บทเรียนสู่การเติบโตการฝึกอบรมนี้จะเตรียมคุณให้พร้อมที่จะทำพันธกิจการสร้างคน
ต่อไปคุณและทิโมธีอาจได้รับบทเรียนเหล่านี้จากแหล่งเดียวกับที่จัดเตรียมบทเรียนสู่
ความชื่นชมยินดีนอกจากนั้นถ้าจำเป็นคุณอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในหน้า113บทเรียนสู่การเติบโตมีสิบเอ็ดคาบเรียนและ
ออกแบบมาเพื่อช่วยทิโมธีของคุณให้:
•  ความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับความรอด

คู่มือผู้สร้างสาวก

•  สิทธิพิเศษที่เราได้บอกเล่าพระกิตติคุณ
•  การประกาศหลั่งไหลจากชีวิตในทางของพระเจ้า
•  การรอคอยการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลาเป็นพยาน
•  การบอกเล่า“ถ้อยคำแห่งความจริง”เพื่อการประกาศ
•  วิธีเขียนและเล่าคำพยานส่วนตัว
•  การอธิบาย“ภาพสะพาน”จากความจำโดยใช้ข้อพระคัมภีร์
•  การประกาศ“เชิงรุก”และการประกาศ“ผ่านสายสัมพันธ์”
•  การดำเนินโครงการประยุกต์ใช้ฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อการประกาศ Carrying out an evangelistic spiritual application project
•  การจัดการกับการทดลอง
•  ความถ่อมใจเป็นทางเลือก
•  การวางแผนล่วงหน้าเพื่อชัยชนะ
•  คำพูดที่มีความรับผิดชอบ
•  การอดทนด้วยความรัก
•  การอุทิศตัวด้วยสุดใจ
•  การให้พระคริสต์เป็นที่หนึ่งและให้พระองค์เป็นที่หนึ่งเสมอ
•  การศึกษาห้าแง่มุมของการอธิษฐานอย่างเจาะลึกได้แก่การยกย่องการสารภาพการขอบพระคุณการวิงวอนและการทูลขอ
•  พระสัญญาสำหรับผู้ที่อธิษฐาน
•  เงื่อนไขสำหรับคำอธิษฐานที่จะได้รับคำตอบ
•  ความพากเพียรในการอธิษฐาน
•  การอธิษฐานเพื่อคนที่ยังไม่เชื่อ
•  การอธิษฐานเพื่อคนป่วย
•  การสารภาพและการกลับใจ
•  พระเยซูผู้ทรงวิงวอน
•  เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการอธิษฐานที่เกิดผล
•  เมื่อการรักษาโรคเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
•  เมื่อการรักษาโรคไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า
•  ความรักของพระบิดา
•  การปกป้องของพระบิดา
•  การจัดเตรียมของพระบิดา
•  การฝึกของพระบิดา
•  บทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์
– ก่อนการมาเชื่อ
– ขณะมาเชื่อ
– ตลอดชีวิตของคุณ
– การเปลี่ยนแปลงเรา
– ทรงประทานฤทธิ์เดชแก่เรา

•  ความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้า
•  สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์
•  พระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราได้อย่างไร
•  ความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์
•  หน้าที่ต่างๆของคริสตจักรท้องถิ่น
•  การถวายด้วยใจนมัสการและชื่นชมยินดี

หมายเหตุสำคัญ:“ปฏิบัติการทวีคูณ”ใช้การเข้าเล่มแบบ“วางราบ”อันทัน
สมัยเพื่อจะสัมผัสคุณสมบัตินี้ขอให้คุณพลิกไปที่หน้า82ของหนังสือเล่มนี้และ
พับหนังสือกลับไปด้านหลังให้สุดจนสันหนังสือพับทีนี้หนังสือของคุณก็ควรจะวาง
ราบได้บนพื้นผิวทุกชนิด

ในการพบกับทิโมธีครั้งแรกคุณสามารถอธิบายเรื่องการเข้าเล่มแบบ“วาง
ราบ”นี้โดยการบอกให้เขาเปิดหนังสือของเขาไปที่หน้า58และพับหนังสือกลับ
ไปด้านหลังให้สุดจนสันหนังสือพับนี่จะทำให้การเรียนการสอนของคุณง่ายขึ้นใน
ระหว่างการพบปะกันรายสัปดาห์

คำท้าทายปิดท้าย: ผู้เชื่อใหม่และสมาชิกใหม่ต้องการมากกว่าการจับมือทักทายเมื่อ
พวกเขาเข้ามาสู่คริสตจักรของเราพวกเขาต้องการเพื่อนที่ให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง
ซึ่งจะเดินเคียงข้างเขาช่วยให้พวกเขารู้สึกได้รับการต้อนรับแนะนำให้เขารู้จักเพื่อนๆ
ตอบคำถามของเขาหนุนใจให้เขาเข้าร่วมกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์และเตรียมเขาให้
เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ

คริสตจักรส่วนใหญ่ได้แต่หวังว่าสมาชิกใหม่จะมีเพื่อนที่เอาจริงเอาจัง
และเรียนรู้จักพื้นฐานของการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนอกจากนั้นพวกเขายังหวังว่า
สมาชิกใหม่จะเข้าร่วมกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์และเรียนรู้วิธีบอกเล่าความเชื่อของตน
อย่างไรก็ตามแทนที่จะหวังคุณกำลังจะช่วยจัดตั้งกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายซึ่ง
จะรับประกันว่าผู้เชื่อใหม่และสมาชิกใหม่ทุกคนจะได้รับการดูแลและการสอนส่วนตัว
ที่พวกเขาจำเป็นต้องได้รับนี่คือหัวใจของยุทธวิธี“ปฏิบัติการทวีคูณ”
เป็นเวลาหลายปีที่คริสตจักรต่างๆได้มองข้ามทรัพยากรที่มีค่าที่สุดสำหรับ
การประกาศนั่นคือ-ผู้เชื่อใหม่ทำไมผู้เชื่อใหม่จึงมีความพิเศษเหลือเกินในเรื่อง
การประกาศก็เพราะพวกเขายังคงมีสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ตามธรรมชาติกับ
คนไม่เป็นคริสเตียนเมื่อเราเดินไปกับสมาชิกใหม่เหล่านี้และแสดงให้พวกเขาเห็น
วิธีเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและบอกเล่าความเชื่อของตนพวกเขาก็จะเริ่มเป็นพยาน
และการทวีคูณฝ่ายจิตวิญญาณก็จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

บทนำ
คริสตจักรหลายแห่งขาดการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและการเติบโตด้าน
จำนวนคนแต่นั่นไม่ใช่เพราะคณะนิกายของพวกเขา-ไม่ใช่เพราะคริสตจักรแห่ง
นั้น-ไม่ใช่เพราะศิษยาภิบาล…แต่เป็นเพราะเรามีสมมุติฐานที่ผิดว่าคนใน
คริสตจักรจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณได้โดยการเข้าร่วมกลุ่มย่อยหนึ่งกลุ่มและกลุ่ม
ใหญ่หนึ่งกลุ่มสัปดาห์ละครั้ง-หรือสัปดาห์ละสองชั่วโมงเรากำลังเก็บเกี่ยวผลของ
สมมุติฐานที่ผิดนั้น

คริสตจักรประกอบด้วยฆราวาสพวกเขาคือกุญแจสู่การเติบโตของคริสต
จักรฆราวาสแต่ละคนจำเป็นต้องได้รับการท้าทายและแสดงให้เห็นวิธีฝึกวินัยตนเอง
เพื่อจะพัฒนาทักษะในการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและกลายเป็น“ผู้ที่สามารถเลี้ยง
ดูตัวเอง”จากพระวจนะของพระเจ้าได้ทุกวัน-คือเฝ้าเดี่ยวทุกเช้าอธิษฐานศึกษา
พระวจนะและท่องจำข้อพระคัมภีร์แทนที่จะต้องให้คนอื่น“ป้อนอาหาร”ไปตลอด
ชีวิตเมื่อนั้นพวกเขาจึงจะเติบโตในชีวิตคริสเตียนและมีความเป็นผู้ใหญ่ที่จำเป็น
สำหรับการยื่นมือออกไปหาคนอื่นปรนนิบัติรับใช้คนอื่นบอกเล่าความเชื่อของตน
มีวิถีชีวิตในการนำคนอื่นมาหาพระคริสต์อย่างเป็นธรรมชาติและกลายเป็นนักสร้าง
สาวกที่ทวีคูณอย่างเกิดผล

ขอแสดงความยินดีกับคุณในการเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการทำให้
พระมหาบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำเร็จ-คือการมาเป็นนักสร้างสาวก
“เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา
จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่ะเราจะอยู่กับ
ท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค”(มัทธิว28:19-20)