วิธีใช้ส่วนการเฝ้าเดี่ยว

 

“จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้า…”(สดุดี46:10ก)

 

1.เริ่มต้นการเฝ้าเดี่ยว 15 นาทีของคุณด้วยการอธิษฐาน(30วินาที)

นี่ควรจะเป็นการอธิษฐานสั้นๆทูลขอความเข้าใจเมื่อคุณเตรียมตัวจะอ่าน

พระวจนะของพระเจ้า

2.หยุดเพื่อใคร่ครวญภาวนา(30วินาที)

ให้คุณใคร่ครวญภาวนาความหมายของข้อท่องจำประจำสัปดาห์ให้คุณท่อง

ออกเสียงหลายๆเที่ยวโดยเน้นที่คำสำคัญๆซึ่งทำให้พระคัมภีร์ข้อนี้มีความ

หมายคุณอาจท่องจำข้อพระคัมภีร์จากรายการที่อยู่ในแผ่นแทรกด้านหลังสมุด

บันทึกของคุณหรืออาจหาข้อพระคัมภีร์ของคุณเองก็ได้(พื้นที่ว่างสีเทาที่ด้านบน

ของหน้าเฝ้าเดี่ยวแต่ละหน้ามีไว้สำหรับเขียนข้อท่องจำข้อใหม่ของคุณ)

3.อ่านพระคัมภีร์(5นาที)

คุณอาจเลือกใช้แผนการอ่านพระคัมภีร์ที่ช่วยคุณได้มากซึ่งอยู่ในสมุดบันทึก

ของคุณเริ่มตั้งแต่หน้า88อย่างไรก็ตามส่วนการเฝ้าเดี่ยวนี้สามารถใช้งานร่วม

กับแผนการอ่านใดๆก็ได้ที่คุณเลือกใช้ไม่ว่าคุณจะได้รับการทรงนำให้ใช้แนวทาง

ใดก็ตามขอให้คุณจำไว้ว่าความคงเส้นคงวาและท่าทีคาดหวังคือเคล็ดลับสู่การ

เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณในการเฝ้าเดี่ยวส่วนตัว

4.บันทึกความเข้าใจจากพระคัมภีร์คำอธิษฐานและการประยุกต์ใช้ส่วนตัว(3นาที)

ให้คุณอ่านพระคัมภีร์โดยคำนึงถึงการประยุกต์ใช้ส่วนตัวและทุกๆเช้าขณะที่คุณ

มองหาความเข้าใจจากพระคัมภีร์ให้คุณมีท่าทีอธิษฐานเหล่านี้อยู่ในใจ:

ข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ให้…(ทูลขอ)

ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรง…(ยกย่อง)

ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณสำหรับ…(ขอบพระคุณ)

ข้าแต่พระเจ้าโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่…(สารภาพ)

(ดูตัวอย่างในหน้า7)ให้คุณพยายามทำให้การประยุกต์ใช้ของคุณเป็นเรื่องส่วนตัวเจาะจง

และวัดได้ให้คุณพยายามจดจำคำหรือวลีสำคัญเพื่อจะนึกถึงตลอดทั้งวัน|

5.ใช้เวลาอธิษฐาน(2นาที)

ให้คุณเริ่มต้นด้วยการยกย่องจากนั้นจึงไปสู่การสารภาพขอบพระคุณวิงวอนและทูลขอ (ยสขวท)(คำอธิบายห้าแง่มุมสำคัญของการอธิษฐานนี้อยู่ในหน้า9-13)จากนั้นให้คุณอธิษฐานตามคำอธิษฐานที่คุณเขียนไว้ในสมุดบันทึกและทูลขอพระเจ้าให้คุณมีกำลังที่จะทำการประยุกต์ใช้นั้นได้สำเร็จ

6.ทบทวนข้อท่องจำ(4นาที)

ให้คุณทบทวนข้อท่องจำจากสัปดาห์ก่อนจบการเฝ้าเดี่ยวของคุณแต่ให้คุณดำเนินชีวิตในวันนั้นต่อไปด้วยใจอธิษฐาน

page7