บริจาคเพื่อสนับสนุน

พันธกิจปฎิบัติการทวีคูณ เป็นภาระกิจ ที่มุ่งหวังเพื่อการฝึกอบรมสมาชิกและผู้นำของคริสตจักร ให้มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการสร้างผู้เชื่อใหม่และสมาชิกให้เติบโตขึ้นใน พระคริสต์ และมีส่วนร่วมรับใช้ในพันธกิจต่างๆของคริสตจักรเพื่อจะนำพะคุณความรักของ พระคริสต์ไปถึงคนไทยที่เรารักและคนทั่วโลก

 

การสนับสนุนของท่านทั้งการอธิษฐาน และ การถวายทรัพย์ จะช่วยทำให้ทีมอบรมทั่วประเทศมี งบประมาณเพียงพอในการเดินทาง การจัดการอบรม ค่าใช้จ่ายต่างๆและรวมถึงการ สนับสนุน ผู้รับใช้ที่ขาดงบประมาณเพื่อรับการอบรมในการสร้างสาวกในปฎิบัติการทวีคูณในท้องที่ต่างๆทั่ว ประเทศ

 

ขอบคุณทุกท่านที่เป็นพระพรสนับสนุนเพื่อจัดอบรมสร้างสาวก “ปฎิบัติการทวีคูณ” ทั่วประเทศ

 


ช่องกรอกข้อมูลผู้บริจาค

ชื่อ ………………………………สกุล………………..………….

ที่อยู่.บ้านเลขที่……………………….

ถนน…………………..ตำบล………………อำเภอ/เขต…………….. จังหวัด………………..

บริจาคจำนวน……………….……. ไปยัง…………………….………….

โอนเงิน ผ่านธนาคาร………………..……….