บทนำคู่มือผู้ปฏิบัติ สู่การเป็นผู้สร้างสาวก

 

การมีส่วนร่วมในพันธกิจสู่การเป็นผู้สร้างสาวกพันธกิจการฝึกระดับ นานาชาตินี้กำลังได้รับ พระพรจากการที่คริสตจักรทุกขนาดเข้ามามีส่วนร่วมการฝึกของ พันธกิจนี้มีรากฐานมาจาก 2ทิโมธี2:2และมุ่งเน้นที่การสร้างสาวกแบบพระคัมภีร์ใหม่มันช่วยเหลือคริสตจักรต่างๆในการ เตรียมสมาชิกให้มีวิถีชีวิตของการประกาศแบบทวีคูณที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงวิทยาลัยพระ- คริสตธรรมคริสตจักรจากทุกคณะและองค์กรคริสเตียนเด่นๆที่เข้ามามีส่วนร่วมกำลังทำงาน ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันคือการทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จหลังจากทบทวนแนว ทางการรับใช้แบบศตวรรษแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนี้แล้วเราเชื่อว่าคุณจะเห็นด้วย ว่าการทวีคูณฝ่ายจิตวิญญาณเป็นหลักการในพระคัมภีร์ที่ถูกละเลยแต่จำเป็นต้องรื้อฟื้นและ รักษาไว้ในชีวิตของคริสตจักรทั่วโลกภารกิจโลกของพันธกิจ“สู่การเป็นผู้สร้างสาวกคือการ จุดชนวนพลังขับเคลื่อนของการประกาศแบบทวีคูณขึ้นมาอีกครั้งโดยการฝึกผ่านความ สัมพันธ์เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรต่างๆผลลัพธ์แง่บวกสารพัดอย่างก็จะปรากฏให้เห็นได้ชัด ในคริสตจักรขนาดยักษ์แห่งหนึ่งอัตราการลดจำนวนได้ลดจาก53%เหลือเพียง2%ภายใน เวลาเพียงสองปี ในคริสตจักรขนาดกลางอีกแห่งหนึ่งจำนวนผู้รับบัพติศมาเพิ่มจากหกคนเป็น หกสิบคนภายในเวลาเพียง12เดือนนอกเหนือจากนั้นขณนี้ ผู้เชื่อใหม่ในหลายประเทศกำลัง เติบโตอย่างตื่นเต้น และบอกเล่าความเชื่อของตนแบบเป็น วิถีชีวิตตามธรรมชาติ

 

นิมิตการทำพันธกิจของ สู่การเป็นผู้สร้างสาวก

เป้าหมายฝ่ายจิตวิญญาณของกระบวนการฝึกนี้คือการสร้างทีมที่ขยายตัวซึ่งประกอบด้วย บรรดาผู้สร้างสาวกที่อุทิศตัว  โดยคนเหล่านี้จะรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพในคริสตจักรที่มา เข้าร่วมสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณมากๆ ในแต่ละคริสตจักรจะได้รับการสอนและฝึก ไปพร้อมๆกัน เพื่อพวกเขาจะนำผู้เชื่อใหม่และสมาชิกคนอื่นๆไปสู่การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ด้วยแนวทางการรับใช้ที่อาศัยความสัมพันธ์แบบนี้ ผู้เชื่อใหม่และสมาชิกใหม่แต่ละคนจะได้ รับการเชิญชวนให้เข้าร่วมกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ขนาดเล็ก รวมทั้งการนมัสการรวมในคริสต- จักร ด้วยวัตถุประสงค์ระยะยาวของพันธกิจ สู่การเป็นผู้สร้างสาวก คือการช่วยคริสตจักร ต่างๆฝึกสมาชิกใหม่รุ่นต่อไปให้รู้จักอธิษฐาน ทำพันธกิจส่วนตัวและทวีคูณฝ่ายจิตวิญญาณ โดยการสร้างสาวกแบบชีวิตสัมผัสชีวิต

 

ไปถึงคนทั้งโลก คริสตจักรยุคแรกมองการสร้างสาวกเป็นวิถีชีวิตและได้เห็นประสิทธิภาพ ในการประกาศโดยทันทีวิธีการแบบอาศัยความสัมพันธ์ที่พวกเขาใช้นั้นประสบความสำเร็จ สูงมากจนภายในเวลาเพียงสามศตวรรษพระเจ้าก็ทรงใช้พวกเขาเปลี่ยนแปลงเส้นทางของ ประวัติศาสตร์โลก คริสต์ศาสนาได้ถูกสถาปนาขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วจักรวรรดิโรม พันธกิจ สู่การเป็นผู้สร้างสาวกมุ่งเน้นที่การนำวิธีการช่วยกู้ที่มีพลังขับเคลื่อนนี้กลับมาเป็นความสน ใจหลักในชีวิตของคริสตจักรอีกครั้งเช่นเดียวกับการอธิษฐานและการนมัสการ ไม่มีพันธกิจ ใดสามารถเป็นเจ้าของหรือควบคุมการเคลื่อนไหวฝ่ายจิตวิญญาณที่มีรากฐานอยู่บนการ สร้างสาวกได้มันเป็นวิถีชีวิตแบบพระคัมภีร์ซึ่งเป็นของคริสเตียนทุกคนที่ยอมรับความท้า-ทายในการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อและได้สัมผัสพลังเงียบของสิ่งนี้ ด้วยเหตุนี้เราจึงอธิษฐานขอ ให้การสร้างสาวกที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นในปัจจุบันจะไม่ถูกมองเป็นโครงการแนวทางอันเป็นยุทธ-ศาสตร์การทำพันธกิจคริสเตียนนี้เป็นเสาหลักของการประกาศและการรับใช้ในพระคัมภีร์- ใหม่มาโดยตลอด การเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณโดยการเป็นแบบอย่างคือหลักการที่พิสูจน์ แล้วว่าสามารถใช้ในวัฒนธรรมต่างๆได้ มันจะเกิดผลอย่างสูงในทุกคริสตจักรทั่วโลก

 

เตรียมธรรมิกชน เป้าหมายการสร้างสาวกของพันธกิจสู่การเป็นผู้สร้างสาวกคือการ ช่วยคริสตจักรต่างๆทาบทามฝึกและมอบหมายงานรับใช้ให้สมาชิกในงานที่เป็นแนวหน้าของ พันธกิจเนื่องจากงานของเราเป็นงานไม่มุ่งหวังผลกำไรและได้รับความอนุเคราะห์อย่างมาก จากเงินถวายอุปกรณ์การฝึกต่างๆจึงมีจำหน่ายในราคาที่ซื้อหาได้ในหลายภาษา นอกจากนั้น อุปกรณ์เหล่านี้ยังออกแบบมาเพื่อให้ใช้ซ้ำได้สำหรับสมาชิกใหม่รุ่นต่อๆไปในคริสตจักร

 

การทวีคูณฝ่ายจิตวิญญาณสามารถเริ่มขึ้นได้ทุกเวลาในคริสตจักรของคุณตามแต่คุณจะเลือก อีกเพียงขั้นตอนเดียวคุณก็สามารถเริ่มกระบวนการสร้างสาวกที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ได้ มันเป็นพันธกิจอันทรงพลังที่จะประกาศ หนุนใจและฝึกคนทีละคนและที่สำคัญที่สุดมันเป็น ส่วนสำคัญยิ่งในแผนการอมตะของพระเจ้าเพื่อการทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จ

 

ความท้าทายฝ่ายจิตวิญญาณ สิทธิพิเศษและโอกาสที่จะประกาศแก่คนรุ่นต่อไป นั้นเป็นของพวกเราในทุกคริสตจักรพระเจ้ากำลังมองหาผู้สร้างสาวกที่ทุ่มเทอย่างสูงคือคน ที่จะเอาจริงและรับความท้าทายของพระมหาบัญชาอย่างจริงจังพันธกิจที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นความปรารถนาส่วนตัวของเรา ถ้าเราต้องการจะเตือนให้ระวังความเฉยเมยและ พยายามทำให้พระประสงค์สำหรับชีวิตของเราสำเร็จ พระเยซูเจ้าจงใจแยกคนออกจาก ฝูงชนเมื่อพระองค์ทรงฝึกสาวกสิบสองคน พระองค์มองหาการอุทิศตัวอย่างแท้จริงและเมื่อ ตระหนักเช่นนี้ก็ให้เราจำไว้ว่า สุดท้ายแล้วคุณภาพฝ่ายจิตวิญญาณคือสิ่งที่จะสร้างปริมาณ ฝ่ายจิตวิญญาณโดยการทวีคูณ และเมื่อคริสตจักรพี่น้องสังเกตเห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในพันธกิจการสร้างสาวกของคริสตจักรคุณคนมากมายก็จะได้รับการเร้าใจให้เข้าร่วมกับคุณ

 

เราได้พบว่าหลักการทวีคูณฝ่ายจิตวิญญาณอันทรงพลังนี้จะติดตรึงใจคนที่เอาจริงเอาจัง เมื่อพี่น้องผู้เชื่อได้เห็นจริงๆว่าพันธกิจการสร้างสาวกตามแบบพระคัมภีร์ทำงานเกิดผล พวกเขาก็จะปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมพระเจ้าทรงใช้การทวีคูณฝ่ายจิตวิญญาณอย่างยิ่ง ใหญ่มาตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์แบบชีวิตสัมผัสชีวิตซึ่งมีพระคริสต์ เป็นศูนย์กลางได้นำข่าวประเสริฐไปทั่วจักรวรรดิโรมและวิถีชีวิตที่มีพลังนี้ก็สามารถเปลี่ยน แปลงโลกของเราในปัจจุบันได้เช่นกันเมื่อคริสตจักรต่างๆได้รับนิมิตนี้ เราก็สามารถมีอิทธิพล ต่อทั้งเมืองและทั้งประเทศเพื่อพระคริสต์ได้งานรับใช้ที่ปราศจากการสร้างสาวกจะไม่มีทาง ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนเหล่านี้ได้แต่การประกาศส่วนตัวควบคู่กับการเอาจริง เอาจังต่อการ สร้างสาวกแบบชีวิตสัมผัส ชีวิตสามารถทำได้ และจะทำให้ผลลัพธ์เหล่านั้นเกิดขึ้น

 

ระบบสนับสนุน ขณะที่คุณเตรียมตัวสอนบทเรียนสู่การเป็นผู้สร้างสาวกแผนกประสาน งานขององค์การอินเตอร์เนชันแนลอีแวนเจลิซึมก็จะคอยช่วยเหลือคุณ ถ้าคุณอยู่ใน ประเทศต่างๆสามารถติดต่อตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศนั้นๆ เรามุ่งมั่นที่จะ ช่วยคุณก่อตั้งกระบวนการสร้างสาวกทวีคูณที่จะทำงานอย่างดีเลิศ เราจะอธิษฐานเพื่อ คุณเมื่อคุณแนะนำยุทธวิธีการรับใช้อันน่าตื่นเต้นนี้มันจะเปิดประตูหน้าของคริสตจักรด้วยการประกาศแบบเป็นวิถีชีวิตและปิดประตูหลังของคริสตจักรด้วยการสร้างสาวกแบบตัว ต่อตัว