คู่มือผู้สร้างสาวก

บทนำ การใช้บทเรียน สู่การเติบโต

บทเรียน สู่การเติบโต ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถหนุนใจผู้เชื่อใหม่และสมาชิกใหม่ต่อไปในเรื่องการฝึกวินัยฝ่ายจิตวิญญาณขั้นพื้นฐาน


เนื้อหาของบทเรียน สู่การเติบโต:
ชุดผู้สร้างสาวก :         ชุดทิโมธี:

คู่มือผู้สร้างสาวก          คู่มือทิโมธี
คู่มือทิโมธี                 สมุดบันทึกฝ่ายจิตวิญญาณ
สมุดบันทึกฝ่ายจิตวิญญาณ       ที่ใส่บัตรท่องจำข้อพระคัมภีร์
ที่ใส่บัตรท่องจำข้อพระคัมภีร์

 

อธิบายคำศัพท์

หมายเหตุ: ในบทเรียนนี้ ผู้สร้างสาวก (พี่เลี้ยง) และทิโมธี (น้องเลี้ยง) จะถูกเรียกว่า “เขา” ซึ่งเป็นการใช้คำสรรพนามคำนี้แบบทั่วไปในการกล่าวถึงทั้งชายและหญิง

. ผู้สร้างสาวก — คริสเตียนที่กำลังเติบโตอย่างคงเส้นคงวาในความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ และกำลังแสดงให้ผู้เชื่อที่ใหม่กว่าได้รู้วิธีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อ และบอกเล่าเรื่องความเชื่อนั้นอย่างเป็นธรรมชาติ (มัทธิว 4:19)

. ทิโมธี — คริสเตียนที่กำลังแสวงหาหนทางเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณโดยการใช้เวลากับคริสเตียนที่มีประสบการณ์มากกว่า และสังเกตแบบอย่างจากเขา หลักการสร้างนี้ได้มาจากแบบอย่างในพระคัมภีร์ใหม่ของเปาโลซึ่งสอนและฝึกผู้เชื่อใหม่ที่กำลังเติบโต ซึ่งมีชื่อว่าทิโมธี (ดูกิจการ 16:1-3 และ 2 ทิโมธี 2:2)

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ผู้ชายสร้างสาวกผู้ชาย และผู้หญิงสร้างสาวกผู้หญิง มิตรภาพที่เพลิดเพลินโดยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเป็นวัตถุประสงค์ฝ่ายจิตวิญญาณระยะสั้น ชีวิตที่มีชัยชนะและสืบเชื้อสายฝ่ายจิตวิญญาณอย่างเป็นธรรมชาติคือวัตถุประสงค์ระยะยาว

. คาบเรียน — ช่วงเวลา 60 ถึง 90 นาที ซึ่งทิโมธีจะพบกับผู้สร้างสาวก เพื่อจะมีการสามัคคีธรรมแบบคริสเตียนและรับฟังคำสอนฝ่ายจิตวิญญาณ ถ้านับรวมการพบกันครั้งแรก ตามปกติแล้วบทเรียน สู่การเติบโต จะจบได้ใน 11 ถึง 15 สัปดาห์ อัตราความเร็วในการเรียนจบบทเรียนนี้ควรขึ้นอยู่กับความจำเป็นส่วนตัวของทิโมธีที่คุณดูแล

ง. การบ้านการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณประจำสัปดาห์ — กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจที่ออกแบบมาสำหรับทั้งคุณและทิโมธีที่คุณดูแล เพื่อให้พวกคุณทำให้เสร็จก่อนจะมาพบกันในคาบเรียนถัดไป การบ้านเหล่านี้พิมพ์ไว้ใน คู่มือผู้สร้างสาวก ของคุณ และใน คู่มือทิโมธี

 

การพบกับทิโมธี

ก. บทเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมีความพร้อมฝ่ายจิตวิญญาณสำหรับการใช้เวลากับทิโมธีในแต่ละคาบเรียน

ข. ทิโมธีที่คุณดูแลจะสัมผัสการสามัคคีธรรมส่วนตัวที่เข้มข้นกับพระเจ้าผ่านการบ้านประจำสัปดาห์ของเขา การบ้านเหล่านี้ประกอบด้วยการจดบันทึกคำเทศนา การเฝ้าเดี่ยวประจำวัน การศึกษาพระคัมภีร์ การท่องจำข้อพระคัมภีร์ บวกกับเรื่องอ่านสร้างแรงบันดาลใจว่าด้วยการอธิษฐาน การประกาศ และความชื่นชมยินดีในการถวาย

ค. นอกจากนั้นบทเรียน สู่การเติบโต ยังมี โครงการประยุกต์ใช้ฝ่ายจิตวิญญาณ โครงการเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้คุณและทิโมธีได้ทำกิจกรรมการรับใช้ภาคปฏิบัติด้วยกัน เพื่อพวกคุณจะสามารถนำหลักการที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้  มีห้าโครงการเขียนไว้ โดยเริ่มตั้งแต่หน้า 65 กิจกรรมเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้พวกคุณมีประสบการณ์การประกาศภาคสนาม ให้คุณเลือกใช้แค่สี่จากห้าโครงการระหว่างเรียนบทเรียน สู่การเติบโต คุณอาจอธิษฐานและตัดสินใจว่าจะเลือกใช้โครงการใดบ้าง และเรียงลำดับอย่างไร โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นของทิโมธีที่คุณดูแล

ง. เพื่อตอบคำถามของทิโมธี และให้คำชี้แนะฝ่ายจิตวิญญาณอย่างมีคุณภาพ คุณควรวางแผนเตรียมการสอนล่วงหน้าอย่างน้อยสองสัปดาห์ ให้คุณสัญญากับตัวเองว่าจะใช้เวลาอธิษฐานให้มากเพียงพอ เพื่อคุณจะมาถึงแต่ละคาบเรียนด้วยจิตใจและความคิดที่เตรียมพร้อม

จ. บางครั้งทิโมธีของคุณจะมีคำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์ตอนที่เลือกมา คำถามเหล่านั้นจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขา ดังนั้นไม่ต้องกังวล และให้คุณใช้เวลาตามความจำเป็นเพื่อตอบคำถามแต่ละข้อ ถ้าคุณไม่รู้คำตอบ คุณสามารถตอบว่า “ผมไม่รู้ครับ แต่ผมจะพยายามหาคำตอบและมาคุยเรื่องนี้กับคุณอาทิตย์หน้า” อย่าลืมจดคำถามของเขาไว้ ตามปกติแล้วศิษยาภิบาลหรือครูสอนพระคัมภีร์ของคุณมักจะยินดีทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูล

ฉ. ถ้าคุณไม่สามารถพบกับทิโมธีได้ เนื่องจากตารางเวลาไม่เอื้ออำนวย หรือมีปัญหาที่ไม่คาดคิด ก็ให้คุณนัดเจอกันในช่วงเวลาอื่นที่ตกลงกันได้ในสัปดาห์ถัดไป ให้คุณพยายามคงเส้นคงวา แต่มีความยืดหยุ่น และชะลอความเร็วลงถ้าทิโมธีของคุณมีความต้องการส่วนตัวที่อยากให้อธิษฐานหรือปรึกษากันเป็นพิเศษ ขอให้จำไว้ว่าการสอนให้จบบทเรียนเหล่านี้ตามความเร็วที่แนะนำเป็นเรื่องสำคัญอันดับสอง รองจากการตอบสนองความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณของทิโมธีที่คุณดูแล ให้คุณพยายามจัดตารางเวลาการพบปะกันให้สามารถยืดหยุ่นเวลาจบได้ เพื่อคุณทั้งสองคนจะผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับการเรียนด้วยกัน

 

พันธกิจของคุณในฐานะผู้สร้างสาวก

ก. ในฐานะผู้สร้างสาวก คุณจะแสดงให้เห็นกระบวนการเติบโตส่วนตัว โดยการเป็นแบบอย่างเรื่องวินัยฝ่ายจิตวิญญาณต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

1. การจดบันทึกคำเทศนา

2. การเฝ้าเดี่ยวและการอธิษฐานประจำวัน

3. การศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว

4. การท่องจำข้อพระคัมภีร์

5. การใคร่ครวญภาวนาข้อท่องจำ

6. การประกาศที่เป็นวิถีชีวิตตามธรรมชาติ

ข. เนื่องจากคุณจะสอนทิโมธีโดยการเป็นแบบอย่าง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องสาธิตวิธีใช้สมุดบันทึกฝ่ายจิตวิญญาณ (ดูวิธีใช้ในสมุดบันทึกฝ่ายจิตวิญญาณ) คู่มือการอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยว อยู่ในภาคผนวก ก ของคู่มือทิโมธี มันถูกออกแบบมาเพื่อให้สะดวกต่อการประยุกต์ใช้โดยเฉพาะ คุณกับทิโมธีไม่จำเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์ตอนเดียวกัน เพื่อจะแลกเปลี่ยนความเข้าใจจากการเฝ้าเดี่ยวในแต่ละสัปดาห์

ค. ในบทเรียน สู่การเติบโต วัตถุประสงค์หลักของคุณคือการหนุนใจทิโมธีให้มีพัฒนาการฝ่ายจิตวิญญาณระยะยาว ภารกิจของคุณคือการช่วยเหลือเขาในขณะที่เขาพัฒนาความเชื่อมั่นที่ตัวเขาเองมีต่อวินัยส่วนตัวซึ่งสอนในคาบเรียนเหล่านี้ เขาจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าวินัยเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญสู่ความก้าวหน้าฝ่ายจิตวิญญาณที่ยั่งยืนของตัวเขา

ง. พยายามหลีกเลี่ยงการขอให้ทิโมธีเพียงแต่ทำการบ้าน ให้คุณหนุนใจเขาให้ค้นหาจุดมุ่งหมายฝ่ายจิตวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง และชี้ให้เห็นว่า ความเข้าใจ บวกกับ การประยุกต์ใช้ จะนำไปสู่ลักษณะนิสัยในทางของพระเจ้า